دل‌نوشته‌ها

16 مورد

این طبیعت بی قرار ما

نوروز اگر هم جشنی است وجنبشی است در وهلۀ اول، از آن طبیعت است.  این برای بهان‌ه‌ای کفایت می‌کند که در چنین روزی، درک ناچیزت را از طبیعت با مخاطبان خویش در میان بنهی. چیست این که طبیعتش می‌نامند؟ ترکیبی بغایت متنوع از عناصر که روز وشب با آن ودر آن به سر می‌بریم؛ از بدن‌های […]

متن کامل