روایتی جدید از افسانه دیو و پری؛ علم دینی در برابر علم جهانی

 نقد دکتر مهدی گلشنی دربارۀ «امکان و امتناع علم دینی»

متن کامل

هبوط دوم آغاز شده… آه از زمانه‌ای که جهان حاوی پیامی برای ما نباشد

باید با مرگ نیز بسادگی از پای نیفتاد… با تنی بی سر تقلایی تا دم آخر داشت..باید همراه  با ضجه­ های  نیچه ­ای های های گریست… هبوط دوم آغاز شده … آه از زمانه ­ای که جهان حاوی پیامی برای ما نباشد؛ از بیرون مجهز و از درون خالی. نشانه ای نرسد. دیگر، جهان به ما […]

متن کامل

سبک‌های زندگی متکثر شده، و فرهنگ ایرانی نیز مستعد دیگرپذیری، حاکمان اما اصرار بر یک‌جور زندگی دولت خواسته

گفتگوی اختصاصی جماران با مقصود فراستخواه دربارۀ علل و ابعاد مهاجرت ایرانیان

متن کامل