نقد مردم؛ تعقیب سایه‌های بلند خویش

فکر و عمل انتقادی در تاریخ و فرهنگ وجامعه ما چندان فرصت رشد وگسترش  نیافته است ونهادمند نیز اصلا نشده است. به جای نقد، غالبا یا تملق وتعارف و ثناگویی بود یا ردّ و لعن و تقبیح وناسزاگویی. بحث حاضر در صدد بررسی ریشه‌های این قضیه نیست. بسیار سخن گفته شده است که مثلا ساختارهای استبدادی […]

متن کامل