کارگاه زیست اخلاقی

18 مورد

جلسه شانزدهم

24 آبان ماه 1398 اخلاق مراقبت فهرست مباحث این درسگفتار بدین قرار است: 1.          هفت نسخه اخلاقی 2.          اخلاق مراقبت 3.          دربارۀ مراقبت نفس 4.          ذهن؛ یک ساختار تمام است 5.          ما امکان ساخت یابی مجدد ذهنی داریم    6.          چگونه از ساخت یابی مجدد خویش مراقبت کنیم؟ 7.          ارتقای سطح  شادی ها وغم ها، لذتها ورنج ها 8.          توسعه سطح معرفت وادراکات ونظام معانی […]

متن کامل

جلسه سیزدهم

تبریز، 24 خرداد ماه 1398   تأملاتی دربارۀ اخلاق مسؤولیت با رویکردی کاربردی  مقدمه در باب اخلاق فاعل محور  تأملی در یک رویداد اخلاقی غمبار در فاصله دو جلسه §         یک. حس مراقبت از خویشتن خودآگاه §         دو. کدام نواحی مغز ما فعال است؟ §         سه. موشی دزد در انبار §         چهار.  میراث خواری معنایی

متن کامل

جلسه یازدهم

تبریز؛ 14 دی ماه 1397 ایناگرام شخصیت (بخش دوم) گردش اناگرامی و رقص هستی آدمی مقدمه؛ چرا کنشگری برای جامعۀ ایران مهم است؟ یک اجماع جهانی در علم جامعه‌شناسی وجود دارد وآن این است که ساختار‌ها وکنشگر‌ها هر دو در وضعیت جوامع تعیین کننده اند. منتها در جوامعی که در آنها ساختارها هنوز توسعه کافی […]

متن کامل

جلسه دهم

تبریز، 9 آذر ماه 1397   ایناگرام شخصیت (بخش اول) مقدمه ما همچنان پرسش «چگونه؟ » را که جلسه گذشته بحث شد دنبال می‌کنیم. یکی از مدلهایی که به این پرسش جواب می‌دهد مدل «ایناگرام شخصیت»[1] است. در ادامه بحث به این مدل خواهم پرداخت. مقدمتا یاداوری کنم که اخلاق ادامه‌ی رنج‌ها و شادی‌های ماست. وقتی که […]

متن کامل