مقالات و یادداشت‌ها

100 مورد

دربارۀ دکتر سید جواد طباطبایی؛ دو نوشته از مقصود فراستخواه در سیاست‌نامه و اندیشه پویا

الف. اندیشه پویا فراستخواه، مقصود(1402).  فردگرایی روش‌شناختی  در مباحث اندیشه سیاسی؛ مورد مثال سید جواد طباطبایی. اندیشه پویا، خرداد 1402 : 64-65   ب. سیاست نامه فراستخواه، مقصود(1402). تاریخ‌نویسی سوژه‌گرا؛ یادی از سیدجواد طباطبایی و چند ملاحظه. سیاست نامه، ش 26 ، بهار 1402: 157-160.   

متن کامل

فقر، کرونا وفرهنگ؛ تأملی کوتاه در پیشایندهای احتمالیِ جامعه ایرانی

مقاله مقصود فراستخواه با عنوانِ «فقر، کرونا و فرهنگ؛ تأملی کوتاه در پیشایندهای احتمالیِ جامعه ایرانی»

متن کامل

نخبگان معمولی و جنبش‌های کوچک اجتماعی در ایران

مقاله مقصود فراستخواه در پویه، ش 9 و10 ، 1389 : صص 88- 101. بحث این مقاله دربارۀ سازمان های مردم نهاد و جنبش‌های کوچک اجتماعی است که توسط نخبگان معمولی به راه می‌افتد. برخی عناوین فرعی مقاله عبارتند از : زوال خاموش یک جامعه؛ فقدان حکمروایی خوب با فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و ویرانی‌های زیستبوم سرزمین. […]

متن کامل

مهم ترین مانع همبستگی اجتماعی چیست؟

روزنامه ایران، 12 فروردین 99، سرویس اجتماعی   فقدان بسترهای حقوقی برای مشارکت آزاد گروه‌های اجتماعی وخلاقیت‌های درون جوش آنها و ضعف‌های ساختاری و قانونی در حمایت مؤثر و پایدار از سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای مدنی وشهری و محله‌ای ، بی‌گمان بزرگترین مانع همبستگی اجتماعی ما بوده است . بلکه درس آموخته‌های یک اپیدمی بتواند […]

متن کامل

کرونا و تأثیرش بر معنای حکمروایی در ایران

  منتشر شده در کانال پنجره – نهم فروردین 99   درس کرونا به حکومت: فقط همان جایی باش که لازم است ادارۂ جمعیت، کاری فنی است و با وعظ و اندرز و تبلیغات پروپاگاندا و دعاوی ایدئولوژیک برگزار نمی‌شود. مقصود فراستخواه حکومت همه جا هست. چیزی از زندگی ما نیست که چشم سراسربین حکومت به […]

متن کامل