مقالات و یادداشت‌ها

104 مورد

دربارۀ دکتر سید جواد طباطبایی؛ دو نوشته از مقصود فراستخواه در سیاست‌نامه و اندیشه پویا

الف. اندیشه پویا فراستخواه، مقصود(1402).  فردگرایی روش‌شناختی  در مباحث اندیشه سیاسی؛ مورد مثال سید جواد طباطبایی. اندیشه پویا، خرداد 1402 : 64-65   ب. سیاست نامه فراستخواه، مقصود(1402). تاریخ‌نویسی سوژه‌گرا؛ یادی از سیدجواد طباطبایی و چند ملاحظه. سیاست نامه، ش 26 ، بهار 1402: 157-160.   

متن کامل