منشور اخلاقی


مهمترین ارزش این رسانه، پیجوئی حقیقت است.

وب‌سایت، کار حرفه‌ای و عمومی خود را بر «صدق» (و اجتناب از دروغ و ناراستی) مبتنی می‌کند.

از تحریف حقایق به طور جدی می‌پرهیزیم.

این وب‌سایت، خود را به اصول درستکاری رسانه‌ای در ارائه محتویات متعهد می‌بیند.

حریم خصوصی دیگران در این رسانه محفوظ است.

این وب‌سایت در فعالیت‌های خود نسبت به پیامدهای این فعالیت‌ها دربارۀ حقوق ذی‌نفعان اجتماعی حساسیت جدی دارد.

این رسانه خود را به ذی‌نفعان اجتماعی و افکار عمومی و سپهر همگانی پاسخگو می‌داند.

از هر نوع دستبرد علمی به مطالب دیگران به طور جدی پرهیز می‌شود.

در فعالیت رسانه‌ای از هر نوع تبعیض مذهبی، جنسی، قومی، ملی، نژادی و طبقاتی و تعارض منافع اجتناب می‌شود.

خود را به تمام ارزش‌های اخلاقی رسانه مثل انصاف و امانت، شرافت قلم، استقلال نظر، نقدپذیری، احترام، و بقیه فضیلت‌های اصیل متعهد می‌داند.

این رسانه خود را از دام هر نوع تطمیع و تهدید در اشکال مختلفش به طور جدی دور و برکنار نگه می‌دارد.

این رسانه به هیچ دستگاه قدرت و ثروت و منزلت و ایدئولوژیِ رسمی وابسته نیست و نیز به هیچ گروه سیاسی خاصی وابستگی ندارد.