یادداشت کوتاه

79 مورد

این رسم کشورداری نیست……

اینکه اصرار نابجا بر کنترل لباس پوشیدن مردم چنین ابعادی از تبعات جانی، تضییعات حقوق اولیه و به هم ریختن همه اوضاع داشته باشد، به نارضایتی‌های انباشته و شکاف مزمن ملت و دولت باز هم بیفزاید.

متن کامل

جامعه در دولت چکّه می‌کند

یک فکر معقول ملی و اخلاقی همواره از پیشرفت دیپلماسی برای زندگی صلح آمیز ما با جهان خوشحال می شود؛ حال در هر دولتی و حتی اگر هم دیر شده باشد.

متن کامل

وقتی انسان احساس می‌کند مفعولیت سیاسی دارد، جایی برای عزت نفس نمی‌ماند

کتاب «ما ایرانیان» – چاپ بیست و چهارم – تآلیف دکتر مقصود فراستخواه

متن کامل