نقد فیلم

10 مورد

شطرنج باد

نقد و بررسی فیلم شطرنج باد

متن کامل

اسیر برساخته‌های اوهام خود هستیم

روایتی از فیلم وحشت در آمیتی‌ویل

متن کامل

عدالت برای همه

نقد و بررسی فیلم «و عدالت برای همه»

متن کامل

کلمات فراموش شدۀ ما

برداشتی از فیلم «ابدیت و یک روز»

متن کامل